Ажлууд / Гэрэл зураг

Интерьер

Барилга, байгууламж объектын дотоод орон зай, өнгө, загвар хийцийг харуулсан гэрэл зураг.