Нууцлалын бодлого

Энэхүү нууцлалын бодлого нь Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ийн цахим хуудас нь ивээн тэтгэгчээс мэдээлэл цуглуулах, ашиглах, хаах харилцааг зохицуулна. Энэ бодлого нь ивээн тэтгэгчийн цахим хуудас дах мэдээлэл төдийгүй Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ийн санал болгож буй бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, мэдээлэлд хамаарна.

Дэлхийн Зөн нь донорын хувийн мэдээлэл болон нууцлалыг чандлан хамгаална. Бид таны хувийн мэдээлэл, нууцлалыг хүндлэн таны хувийн мэдээллийг зарах, бусдад түрээслэх болон ямар нэгэн байдлаар ашиг сонирхлын зорилгоор ашигладаггүй болно. Бид зарим тохиолдолд таны хувийн мэдээллийг өөрсдийн ивээн тэтгэгчтэй харилцах харилцаагаа сайжруулж, үр ашигтай болгох зорилгоор гуравдагч этгээдтэй хуваалцаж болно.

Таны бидэнд итгэж өгсөн хандивыг хамгийн үр ашигтайгаар ашиглах ба бид гуравдагч байгууллагын сонгон шалгаруулалтад таны хандивын түүхийн талаарх мэдээллийг зарим тохиолдолд танилцуулдаг. Энэ төрлийн мэдээлэл нь бидэнд таньтай адил манай байгууллагатай хамтран ажиллан хүүхдэд туслах хүсэл сонирхолтой хүмүүсийг олоход тус болдог. Энэхүү мэдээллийг бид дамжуулахдаа маш их болгоомжтой ханддаг ба таны хувийн мэдээлэл найдвартай хамгаалагдаж байгаа эсэхийг үргэлж баталгаажуулж байдаг.

Бусад цахим хуудаснуудын адил, манай цахим хуудас нь хэрэглэгчийн цахим хуудсан дахь хэрэглээг бүртгэж авах болон хандаж буй IP хаягийг бүртгэхийн (үйлчилгээний чанараа сайжруулах зориулалттай тулд ‘cookies’ ашигладаг. Cookies гэдэг нь таны цахим хуудас уруу хандаж байгаа төхөөрөмж дээр хадгалагдаж буй бага хэмжээний мэдээлэл ба таныг Дэлхийн Зөн Монгол байгууллагын цахим хуудас уруу эргэн хандахад бидэнд таныг танихад ашиглагдах онцгой хэрэгсэл.

Бидний бүртгэж авсан IP хаяг нь таныг ямар цахим хуудас уруу хандсаныг мэдэхэд тус болдог (жишээ нь yahoo.com) гэвч таны цахим шуудангийн хаяг болон бусад хувийн мэдээллийг мэдэх боломжгүй.

Хэрэв та энэ төрлийн мэдээллийг хуваалцахыг хүсэхгүй байгаа бол цахим хуудас дээрх cookies тохиргоог хааж болно. Гэвч cookies идэвхгүй болсноор унтрааснаар таны зочилж буй цахим хуудасны чанар буурах магадлалтайг анхаарна уу.

Бид дараах зорилготойгоор таны мэдээллийг цуглуулан ашигладаг болно:

 • Сервер дэх саатал болон асуудлыг тогтоон илрүүлэх болон цахим хуудсыг илүү үр ашигтайгаар удирдахад тусална.
 • Хүн амын талаарх илүү өргөн хүрээний мэдээлэл цуглуулж ямар улс болон домайнаас цахим хуудасны хэрэглэгч хандаж байгааг тогтоох зорилготой.

Манай цахим хуудсанд бүртгүүлэн цахим хуудасны хэрэглэгч болж байгаа тохиолдолд бидэнд зарим нэг тодорхой холбогдох мэдээлэл өгөх шаардлагатай болдог (цахим шуудан гэх мэт). Энэхүү үйлчилгээн нь зарим сонголтод хүн ам зүйн мэдээлэл асууж болно (zip код, нас болон орлогын төвшин гэх мэт). Хэрэв та энэхүү үйлчилгээнээс татгалзахгүй бол бид таны холбогдох мэдээллийг ашиглан тань руу манай төсөл хөтөлбөрийн болон үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх боломжтой байдаг.

 • Дэлхийн Зөн Монгол байгууллагын цахим хуудас дээрх бүх асуулгын хуудас дээрх хэрэглэгчийн мэдээллийг интернет аюулгүй байдлын протокол буюу “Secure Socket Layer – SSL” дамжин явагдана.
 • ДЗМ байгууллагын цахим хуудас нь олон улсын баталгаажсан COMODO SSL үйлчилгээг ашигладаг. SSL технологи нь аюулгүй “Uniform Resource Locators – URL” суурилах ба аюулгүй URL нь үргэлж https:// форматаар эхэлдэг.
 • Хэрэв хэрэглэгчийн ашиглаж буй интернет хөтөч нь SSL таньдаг бол тухайн хөтчийн аль нэг хэсэгт таныг аюулгүй хуудаст нэвтэрснийг илэрхийлэх тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлана. Энэ төрлийн баталгаажсан хуудсанд оруулсан таны хувийн мэдээлэл кодлогдон олон нийтийн интернет сүлжээгээр аюулгүй дамжин манай серверт ирж задардаг.
 • Зарим тохиолдолд хэрэглэгчийн хөтөч нь SSL технологийн дэмждэггүй байх ба хэрэглэгчийн манай SSL баталгаажилттай хуудсанд нэвтрэх хүсэлт хязгаарлагдан алдаа заасан тэмдэглэл хүлээн авна.
 • Манай цахим хуудас дээрх таны картын мэдээлэл хандив шилжүүлэх тохиргоонд ормогц банкны системд хандан хандивын гүйлгээний баталгаажуулалтын хуудаст нэвтэрнэ. Хандивын гүйлгээ хийгдсэн даруй танд банкнаас гүйлгээний баримт цахим шуудангаар очих ба манай цахим хуудаст гүйлгээний мэдээлэл харагдах болно.

Манай цахим хуудаст хадгалагдсан таны хувийн мэдээлэл, хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, гүйлгээний мэдээлэл, өгөгдөлд зөвшөөрөлгүй хандах, хувиргах, илчлэх, устгахаас хамгаалахын тулд бид өгөгдөл цуглуулах, хадгалах, боловсруулах болон аюулгүй байдлын зохих арга хэрэгслийг авч ашигладаг.

 • Дэлхийн Зөн Монгол байгууллагын цахим хуудас дээрх бүх асуулгын хуудас дээрх хэрэглэгчийн мэдээллийг интернет аюулгүй байдлын протокол буюу “Secure Socket Layer – SSL” дамжин явагдана.
 • ДЗМ байгууллагын цахим хуудас нь олон улсын баталгаажсан COMODO SSL үйлчилгээг ашигладаг. SSL технологи нь аюулгүй “Uniform Resource Locators – URL” суурилах ба аюулгүй URL нь үргэлж https:// форматаар эхэлдэг.
 • Хэрэв хэрэглэгчийн ашиглаж буй интернет хөтөч нь SSL таньдаг бол тухайн хөтчийн аль нэг хэсэгт таныг аюулгүй хуудаст нэвтэрснийг илэрхийлэх тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлана. Энэ төрлийн баталгаажсан хуудсанд оруулсан таны хувийн мэдээлэл кодлогдон олон нийтийн интернет сүлжээгээр аюулгүй дамжин манай серверт ирж задардаг.
 • Зарим тохиолдолд хэрэглэгчийн хөтөч нь SSL технологийн дэмждэггүй байх ба хэрэглэгчийн манай SSL баталгаажилттай хуудсанд нэвтрэх хүсэлт хязгаарлагдан алдаа заасан тэмдэглэл хүлээн авна.
 • Манай цахим хуудас дээрх таны картын мэдээлэл хандив шилжүүлэх тохиргоонд ормогц банкны системд хандан хандивын гүйлгээний баталгаажуулалтын хуудаст нэвтэрнэ. Хандивын гүйлгээ хийгдсэн даруй танд банкнаас гүйлгээний баримт цахим шуудангаар очих ба манай цахим хуудаст гүйлгээний мэдээлэл харагдах болно.

Манай цахим хуудаст хадгалагдсан таны хувийн мэдээлэл, хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, гүйлгээний мэдээлэл, өгөгдөлд зөвшөөрөлгүй хандах, хувиргах, илчлэх, устгахаас хамгаалахын тулд бид өгөгдөл цуглуулах, хадгалах, боловсруулах болон аюулгүй байдлын зохих арга хэрэгслийг авч ашигладаг.

 • Дэлхийн Зөн Монгол байгууллагын цахим хуудас дээрх бүх асуулгын хуудас дээрх хэрэглэгчийн мэдээллийг интернет аюулгүй байдлын протокол буюу “Secure Socket Layer – SSL” дамжин явагдана.
 • ДЗМ байгууллагын цахим хуудас нь олон улсын баталгаажсан COMODO SSL үйлчилгээг ашигладаг. SSL технологи нь аюулгүй “Uniform Resource Locators – URL” суурилах ба аюулгүй URL нь үргэлж https:// форматаар эхэлдэг.
 • Хэрэв хэрэглэгчийн ашиглаж буй интернет хөтөч нь SSL таньдаг бол тухайн хөтчийн аль нэг хэсэгт таныг аюулгүй хуудаст нэвтэрснийг илэрхийлэх тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлана. Энэ төрлийн баталгаажсан хуудсанд оруулсан таны хувийн мэдээлэл кодлогдон олон нийтийн интернет сүлжээгээр аюулгүй дамжин манай серверт ирж задардаг.
 • Зарим тохиолдолд хэрэглэгчийн хөтөч нь SSL технологийн дэмждэггүй байх ба хэрэглэгчийн манай SSL баталгаажилттай хуудсанд нэвтрэх хүсэлт хязгаарлагдан алдаа заасан тэмдэглэл хүлээн авна.
 • Манай цахим хуудас дээрх таны картын мэдээлэл хандив шилжүүлэх тохиргоонд ормогц банкны системд хандан хандивын гүйлгээний баталгаажуулалтын хуудаст нэвтэрнэ. Хандивын гүйлгээ хийгдсэн даруй танд банкнаас гүйлгээний баримт цахим шуудангаар очих ба манай цахим хуудаст гүйлгээний мэдээлэл харагдах болно.

Манай цахим хуудаст хадгалагдсан таны хувийн мэдээлэл, хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, гүйлгээний мэдээлэл, өгөгдөлд зөвшөөрөлгүй хандах, хувиргах, илчлэх, устгахаас хамгаалахын тулд бид өгөгдөл цуглуулах, хадгалах, боловсруулах болон аюулгүй байдлын зохих арга хэрэгслийг авч ашигладаг.

НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ

Дэлхийн Зөн Монгол байгууллагын цахим хуудсыг ашигласнаар манай нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрч байна гэж ойлгоно. Хэрэв та хүлээн зөвшөөрөхгүй гэвэл цахим хуудсыг ашиглахгүй байх эрхтэй. Нөхцөл өөрчлөгдсөн огнооноос хойш хэрэглэгч цахим хуудас ашигласнаар нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

(2021 оны хоёрдугаар сард хамгийн сүүлд шинэчилсэн)